Om oss 

Vad arbetar Karlslunda byalag med för frågor? 

ORGANISATION - VERKSAMHET

BYATINGET - Som i regel hålls en gång om året är högsta beslutande organ för byalaget. På byatinget har samtliga boende inom det geografiska verksamhetsområdet yttrande- förslags- och beslutanderätt. Byatinget väljer en styrelse vilken är verkställande och förvaltande organ för byalaget. Styrelsen utser arbetsgrupper med intresse för olika projekt som på något sätt gagnar bygden och dess innevånare.

Styrelseledamöter valda fram till byatinget 2022

Ordförande Thomas Bergström. Kassör Ronny Söderberg. Övriga ledamöter: Kristian Anderberg, Jenny Hallberg, Ann Isberg, Krister Karlsson.  Hans Silveborg, Stephen Rocque, Suppleanter: Jessica Andersson, Ida Karnebäck. Revisorer: Mona Odenstam och Lena Karlsson. Valberedning: Lisbet Buhré, Lisa Svensson och Larissa Anderberg.

Kontakta styrelsen>

Verksamhetsplan 2017 ( skall uppdateras under februari 2022)

De prioriterade förslag som slogs fast för 2016, satsning på turism, bättre kollektivtrafik och en förbättring av bostadssituationen i Påryd har endast delvis genomförts. Se verksamhetsberättelsen för 2016.

Arbetet med dessa förbättringar måste därför fortsätta under 2017.

Som nya ambitioner för 2017 vill styrelsen föreslå:

1. Provtagningsenhet i Påryd

Många av invånarna i Påryd tar bussen för provtagningsbesök på Hälsocentralen i Ljungbyholm. Besöket tar bara ett fåtal minuter men väntetiden tills hembussen går kan bli timmar.

Vi vill att hälsocentralen organiserar en provtagningsfilial i Påryd dit man ställer patienter som har okomplicerade provtagningar i stället för att patienterna tvingas åka till Ljungbyholm. Det innebär ingen förändring av huvudmannagränserna.

Inte minst miljöaspekterna borde få Landstingets primärvårdsnämnd att genomföra förändringen.

2. Kollektivtrafiken.

Byalaget har tidigare protesterat hos KLT mot indragna kvällsturer. Inget resultat. KLT hänvisar till ”närtrafiken” som många upplever som krånglig.

Vi vill få ut informationen om närtrafiken så att alla som är berörda vet hur den fungerar. Vi vill i ICA-affären etablera en beställningspunkt för närtrafiken. Detta är första steget för att utveckla närtrafiken som ersättning för de indragna turerna. Byalaget deltog också i ett möte arrangerat av kommundelsnämnden med KLT där vi framförde samma åsikter.

3. Lekplatser i Påryd.

Lekplatserna i Påryd bör bli fler och få en förbättrad standard. Tillsammans med IFK Påryd har Byalaget ansökt hos Kalmar kommun om bidrag för att bygga en hinderbana/lekplats vid Sandbadet.

Vi vill tillsammans med Kalmar kommun och föreningslivet utveckla och utöka lekplatserna i samhället.

4 Scoutstugan i Påryd.

Scoutkåren är sedan några år nedlagd och all utrustning inklusive scoutstugan har överförts till Scouternas föräldraförening. Föräldraföreningen har ambitionen att åter starta en scoutkår och under vintern 2017 kommer en inbjudan gå till föräldrar med skolbarn i Pårydskolan.

Problemet är att scoutstugan är halvfärdig efter en utbyggnad och går i dag inte att använda. Påbörjade arbeten måste avslutas och det saknas medel för detta.

Föräldraföreningen vill att Byalaget tar över stugan, slutför arbetena och använder den till förhoppningsvis den nya scoutkåren men också som en gemensam resurs för samhället – en Bystuga.

Under året vill Byalaget få en vederhäftig kalkyl över kostnaderna att färdigställa stugan. Vi vill också få signaler om att en scoutkår är på väg att etableras.

Infrias alla förutsättningar kommer Byalaget att kalla till extra årsmöte.

5 Informationskanaler.

Byalaget sprider sin information på tryckta medier det vill säga papper, anslagstavlor m.m. Vi måste använda de digitala medierna som informationskanaler. Hemsidan måste utvecklas och bli en aktivare del i vår dialog med invånarna.

6 Aktiviteter på Valborg

Valborgsafton 2016 återupptogs den gamla traditionen att hälsa våren. Vår ambition är att även i år fira Valborg med en våreld.

7 Informationstavlorna vid infarterna.

Informationstavlorna över företag i bygden behöver uppdateras. Vi skall kontakta berörda företag för att få aktuella uppgifter.

8 Boulebana

Det finns önskemål om att bygga en Boulebana i centrala Påryd. Det kan vara ett sätt att få mer liv i centrum. Kostnaderna bedöms som små. Arbetet sker i samarbetet med IFK Påryd.

9 Höstmarknad.

Byalaget deltar i en arbetsgrupp tillsamman med IFK Påryd och Hembygdsföreningen som skall arrangera höstmarknad 2017.

 

Påryd den 17 februari 2017

Karlslunda Byalag


Vill Du veta mer eller dela med dig av dina tankar kontakta oss >